Forside    Dokumenter     

Fredericia november 2005

 

 

 

Rapport fra det fælles sangbogsudvalg

 

Udvalget har afsluttet sit arbejde og fremlægger hermed den endelige rapport. Denne svarer til de i kommissoriet stillede opgaver. (Bilag 1)

Som bilag til nærværende rapport vedlægges en række dokumenter, som tilsammen skal give de ledende forsamlinger så optimalt et grundlag som muligt, når det skal overvejes, om der skal arbejdes videre frem mod udgivelse af en fælles hovedsangbog for de fire organisationer.

 

Udvalgsarbejdet har pågået siden marts 2003. Der har været afholdt 10 udvalgsmøder med trofast fremmøde og stor mødedisciplin. Dertil kommer en række møder i underudvalg, hvori der er lagt en del kræfter. Ikke mindst udvalget, der over en længere periode har arbejdet med at harmonisere forskellige tekstversioner i sange, vi har udvalgt som såkaldte testsange.

 

Udvalget opfatter det sådan, at vi har fuldført vores opgave når rapporten nu afleveres til de respektive ledende organer. Det videre forløb frem mod en afgørelse af det grundlæggende spørgsmål om, hvorvidt der skal arbejdes videre med planerne om at virkeliggøre en fælles hovedsangbog forventer vi, at de ledende organer tager hånd om.

 

 

Hvilke sange fra de eksisterende hovedsangbøger skal med i en evt. fælles hovedsangbog?

 

Det har været en hovedopgave for udvalget at udvælge de sange fra de eksisterende hovedsangbøger, som vi kan foreslå videreført i en fælles hovedsangbog.

Dette arbejde har givet flere overraskelser undervejs. Bl.a. overraskede det os at konstatere, at vi sammenlagt har så mange forskellige sange i vores eksisterende hovedsangbøger. Det hænger sammen med en anden overraskelse: at der er så mange sange især i Hjemlandstoner og Syng for Herren, som ikke findes i nogen af de andre sangbøger. Dette har skærpet opmærksomheden på det faktum, at vi kun i nogen grad har sammenfaldende sangskat. Det har videre skærpet opmærksomheden på betydningen af, at den enkelte bevægelse kan finde sin egen sangskat bevaret og beriget i en evt. fælles hovedsangbog.

 

Med denne rapport fremlægger vi forslag til i alt 739 sange fra de eksisterende sangbøger til evt. videreførelse i en  fælles hovedsangbog. (Bilag 2 og 3)

Dette skal ses på baggrund af den totale mængde forskellige sange i de eksisterende fire hovedsangbøger på 1439 sange.

Når der lægges op til en så kraftig reduktion af det samlede antal forskellige sange skyldes det to forhold:

  1. Vi har ønsket at lande på et antal sange som gør det realistisk og håndterbart at udgive dem i en sangbog, som også kan indeholde  50-150 nye sange.
  2. Vi har i gennemgangen af de forskellige sangbøger erfaret, at vi i de eksisterende hovedsangbøger har en del sange, som af forskellige grunde ikke synges eller synges meget sjældent. Vi har ønsket at begrænse ”dødvægten”, men vi har også måttet erkende, at det er en vanskelig proces, og  at der i en ny sangbog vil gå noget i arv som er en del af sangskatten i en organisation, men som kan blive til ”dødvægt” i andre.

 

Fra de eksisterende hovedsangbøger fordeler det sig sådan, at følgende antal er med i forslaget til fælles sangbog:  (angives endvidere i % af mængden i de respektive sangbøger)

Åndelige sange og salmer (ÅSS)      : 473 sange     71 % (af 665)

Hjemlandstoner (HJT)                      : 400 sange     57 % (af 697)

Syng for Herren (SH)                       : 449 sange     68 % (af 663)

Kristen Sang  (KS)                          : 236 sange     70 % (af 337)

 

Dette indebærer desuden at:

64% af sangene i forslaget står i ÅSS

54% af sangene står i HJT

61% af sangene står i SH  

32% af sangene står i KS

 

I de eksisterende hovedsangbøger

er følgende antal sange solosange

(er ikke i nogle af de andre sangbøger):     

Heraf er følgende antal medtaget i forslaget:

ÅSS               : 163                                    52                  =  32 %

HJT               : 337                                    92                  =  27 %

SH                 : 282                                  114                  =  40 %

KS                 : 103                                    21                  =  20 %

 

De lidt højere tal for SH (ELM) skal ses i lyset af at de tog en helt ny sangbog i brug i 2002.

Udvælgelsen er foregået på den måde, at hver organisation fik til opgave at vurdere alle sangene i deres hovedsangbog og lægge dem i fire ”bunker”.

A: Must. Sange vi ikke vil undvære i en evt. fælles sangbog.

B: Meget gerne. Sange vi vil kæmpe for at få med.

C: OK - hvis. Sange vi kan undvære, men gerne vil have med, hvis der er plads.

D: Sange vi ikke har noget ønske om at få viderebragt.

 

Gennem lange drøftelser og ud fra et ønske om at komme så tæt på en ligelig fordeling som muligt, nåede vi frem til den nuværende fordeling, idet vi besluttede, at alle sange, der havde opnået et A eller et B skulle med.

Dette indebærer, at udvalget ikke samlet har drøftet hver enkelt sang. Der er 84 sange som kun en enkelt organisation har tildelt et B mens alle andre enten ikke har den eller ikke har ønsket den med. Der forekommer altså sange i det fremlagte forslag, som nogen i udvalget ikke har ønsket med, men som alligevel kommer med fordi andre har ønsket dem. Denne problemstilling overlader vi til et evt. efterfølgende udvalgsarbejde, hvis det besluttes, at der skal arbejdes videre.

 

Udvalget er samlet af den opfattelse, at disse 739 sange kan benyttes som grundlag for at vurdere, hvordan en fælles hovedsangbog kan komme til at se ud. Der skal altså tages forbehold for  justeringer og det skal medtænkes, at en sådan fælles hovedsangbog yderligere skal tilføres et antal nye holdbare sange fra vore respektive miljøer.

 

Sangene fremlægges her med titel, og i bilag kan man både benytte den vægtede oversigt og den oversigt som følger en fordeling efter indhold. Udvalget har som baggrund herfor udarbejdet et konkret forslag til indholdsfordeling (Bilag 4)

 

til toppen

 

Vurdering af muligheden for at samles om fælles tekstversion

 

Udvalget har valgt 23 såkaldte testsange blandt de 739 fra de eksisterende hovedsangbøger.

(Bilag 5)

Disse er valgt ud fra følgende kriterier:

-         sange som vi i en eller flere bevægelser tillægger stor betydning

-         sange som vi på forhånd havde viden om eller fornemmelse af, at vi har betydelig forskellige tekstversioner af

Vi er med andre ord gået efter de største knaster. På den baggrund vurderer vi, at der er godt grundlag for at hævde, at det er muligt at arbejde sig frem til en harmonisering af tekstversioner i de resterende sange.

Arbejdet med at finde frem til harmoniseringsforslag for disse 23 sange har taget tid og har bl.a. budt på en del drøftelser af teologisk art. Desuden har vi været nødt til at prøve hinandens traditioner af. Det vil være et mindretal af de resterende sange, som kræver et harmoniseringsarbejde af samme omfang, som har været tilfældet med de fremlagte testsange.

Alt i alt har det efter vores vurdering været et frugtbart arbejde. Det har i hvert fald overbevist os om, at det er muligt at opnå det, der er målet, nemlig at kunne samles om en tekstversion, der er den bedste.

Se i øvrigt bilag 6 om de principper, der blev lagt til grund for arbejdet med at harmonisere teksterne.

 

 

Udvalgets indstilling til en række principielle overvejelser

 

Forhold til salmebogs-version

Som hovedregel anbefaler udvalget, at salmer som også findes i DDS medtages som de står der. Den praktiske udmøntning af princippet kan der ses lidt forskelligt på. I testsangene er der eksempler på salmer fra DDS som er udvidet med et eller flere vers. I disse eksempler er de fra DDS medtagne vers uændrede.

Udvalget vil ikke udelukke, at man kunne finde ganske enkelte DDS salmer, hvor der kunne være begrundelse for at ændre en DDS version, men dette bør være særdeles velbegrundet.

 

Fremmedsprogede sange

Udvalget anbefaler, at der i en evt. kommende fælles hovedsangbog kan optages sange på fremmedsprog i begrænset mængde .

 

Indholdsinddeling

Udvalget fremlægger vedlagte forslag til indholdsoversigt for en evt. kommende fælles hovedsangbog. (bilag 4)

Heraf fremgår bl.a. at enkeltvers/kor, børnesange samt fremmedsprogede sange alle medtages under den emnemæssige inddeling og placeres sammen med andre sange med samme emne. Der udarbejdes dertil særlige registre, så det bliver muligt at søge på henholdsvis fremmedsprogede sange eller børnesange m.m.

Bordvers får et nummer og placeres under pkt 5 Det personlige kristenliv – bøn.

 

Forslag til navn for fælles hovedsangbog

Udvalget har ikke opfattet dette som en hovedopgave. Vi har over et par møder drøftet muligheder og vil til evt. videre arbejde hermed fremlægge fire forslag:

- Syng for Herren

- Kristen Sang

- Evangelisk Luthersk Sangbog

- Sange og Salmer

Hvis der skal arbejdes videre frem mod en fælles hovedsangbog må et udvalgsarbejde påregne at skulle bruge kræfter på at finde det helt rigtige navn. Dertil kan det overvejes at benytte udskrivelse af navnekonkurrence som et arbejdsredskab.

 

Flere melodier

Der skal være en fuld harmoniseret nodebog med becifringer, som dækker hele sangbogen.

Der skal være så få melodier som hensigtsmæssigt til den enkelte sang.

Hvor vi traditionelt har forskellige melodier til samme sang, er der mulighed for flere melodier.Vi vil være åbne for flere melodier til en sang begrundet med ønske om en  ny og mere moderne melodi. Det vil oftest være en fordel, at en ny melodi er indsunget før den optages i melodibogen.

Hvor der er forskellige versioner af samme melodi kan der ske en harmonisering. Udvalget har ikke konkret arbejdet med melodiharmonisering, og vurderer ikke at det er nødvendigt for at kunne vurdere bæredygtigheden af sangbogsprojektet i sin helhed.

 

Sangenes længde

Udvalget har ved flere lejligheder været omkring spørgsmålet om sangenes længde.  En sang kan blive for lang. Der er enighed om at tilstræbe at sangene ikke har en længde, som i praksis vil hindre brugen. Derfor må den enkelte sangs længde vurderes nøje.

 

Økonomi

Udvalgsarbejdet har sammenlagt kostet 61.787 kr. Dette dækker primært kørsel og i mindre grad fortæring.

Det har ikke været nødvendigt at inddrage løn til ekstern sekretærbistand.

Udgifterne er fordelt en gang om året efter fordelingsnøglen nævnt i kommissoriet.

 

Forslag til tidsplan

1) Første halvår 2006 behandling i organisationerne

2) Sept./okt. 2006 KFS indkalder organisationerne til et møde mhp. evaluering og tilbagemelding om de respektive organisationers drøftelser og beslutninger. - I tilfælde af at tilbagemeldingerne giver basis for nedsættelse af Sangbogsudvalg II udformes et kommissorium for dette arbejde.

3) Okt./nov. 2006 nedsættelse af nyt sangbogsudvalg samt godkendelse af kommissorium

4) Jan./febr. 2007 Første møde i Sangbogsudvalg II

5) 2012-14 - udgivelse

 

Afslutning

Det er udvalgets vurdering, at rapporten dokumenterer bærerdygtigheden af projektet jf. kommissoriet, og at det således vil være muligt at lave en fælles sangbog.

Med denne rapport anser udvalget sit arbejde for fuldført.

 

 

 

 

 

Bilagsoversigt

 

Bilag 1: Kommissorium for Fælles Sangbogsudvalg

Bilag 2: Oversigt over 739 udvalgte sange fra eksisterende sangbøger til evt. fælles

              hovedsangbog fordelt efter vægtning

Bilag 3: Emneinddelt oversigt over de 739 udvalgte sange

Bilag 4: Forslag til indholdsoversigt

Bilag 5: Forslag til tekstharmonisering for 23 udvalgte testsange

Bilag 6: Testsangenes versioner i eksisterende sangbøger mv.

Bilag 7: Principper, der er lagt til grund ved arbejdet med testsange

Bilag 8: Hvilke sange er med fra vores sangbog og hvilke er ikke med.

 

 

På Sangbogsudvalgets vegne

 

Peter Nord Hansen

 

til toppen

 

 

Fælles Sangbogsudvalg © 2007