Forside    Dokumenter     

 

Kommissorium

 

 

BAGGRUND

Udvalgsarbejdet er en fortsættelse af det udvalgsarbejde, som blev påbegyndt marts 2003, og bygger dermed på:

 • det kommissorium som blev vedtaget november 2003
 • den udvalgsrapport som blev afleveret november 2005
 • de 4 skriftlige tilbagemeldinger som er kommet (IM, 5. april 2006; LM, 22. maj 2006; KFS 30. juni 2006; ELM 4. september 2006).

 

 

SAMMENSÆTNING

Udvalget er nedsat af:

 • Kristeligt Forbund for studerende (KFS)
 • Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark (IM)
 • Evangelisk Luthersk Missionsforening (ELM)
 • Luthersk Missionsforening (LM).

 

Hver organisation udpeger op til 3 personer til udvalget.

 

 

FORMÅL

 • at bevare og forny organisationernes evangelisk-lutherske sangtradition, og formidle den til kommende generationer igennem udgivelse af en fælles sang- og melodibog.

 

 

OPGAVER

Konkrete:

  1. at gennemgå forslaget til eksisterende sange (739 sange) én for én, med henblik på endeligt at beslutte, hvilke sange der skal med. Der ønskes en kritisk gennemgang med henblik på teologi, balance i temaer samt litterær kvalitet, under hensyntagen til at nogle sange og deres versioner kan være indsunget i forsamlingerne igennem mange år. Der tages hensyn til, at Hjemlandstoner i udgangspunktet har bidraget med den forholdsmæssigt største reduktion fra de eksisterende sangbøger.
  2. at harmonisere tekster og melodier.
  3. at vælge mellem 50 og 150 nye sange der som hovedregel ikke i dag er med i nogen af organisationernes nuværende hovedsangbøger. Sangene bør have en vis tyngde, og der skal være begrundet formodning om levedygtighed over længere tid (20-25 år).
  4. at sikre udgivelse og markedsføring af det endelige produkt i forskellige varianter, og herunder en elektronisk version, samt en tekstversion med nodelinie incl. becifringer.

 

Sigtepunkter:

 1. fremtidens brugere er dagens unge… Det anses for væsentligt, at sangbogen også kommer til at indeholde sange som benytter sig af nutidens sprog og billedbrug, samt et melodivalg som ligger i forlængelse af dette.
 2. tilstræbe at alle de forskellige baglande kender sig hjemme i sangbogen.
 3. sikre at sangbogen i sin helhed formidler et klart evangelisk luthersk indhold.
 4. tilføre gamle kernesange nye nutidige melodier.
 5. årstidssange og danske sange skal fylde mere (i størrelsesordenen 10-15 i alt), så sangbogen kan benyttes ved lejligheder med ”bredere” forsamlinger. Sange til brug ved kirkelige handlinger må være med.
 6. sangene må have en vis litterær kvalitet, også således at teologi ikke kommer til at overdøve lyrik og poesi.
 7. et rimeligt udvalg af børnesange (i størrelsesordenen 10-15).

 

 

KOMPETENCE

Udvalget fastlægger selv sin forretningsorden, og konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer.

 

Udvalget kan nedsætte underudvalg efter behov, og inddrage eksterne (fx komponister eller tekstforfattere) efter behov.

 

Udvalget træffer afgørelse om alle forhold som har med sangbogsudgivelsen at gøre, herunder:

·        indholdsfortegnelse

·        sangbogens navn. Udvalget bør prioriterer at finde et nyt navn i forhold til de eksisterende sangbøger.

·        aftaler med forlag. Herunder forskellige udgaver (indbinding, papirkvalitet, udgave med nodelinie mv.) Det forudsættes at alle organisationernes forlag inddrages, og at der indgås en aftale mellem forlagene om køb og salg efter modellen ved udgivelse af den anden Fællessang.

 

Det anses for væsentligt med en tæt kontakt imellem udvalget og organisationernes ledelse. De enkelte organisationer og deres udvalgsmedlemmer, er selv ansvarlige for at holde tæt kontakt med hinanden. Udvalget udarbejder en gang årligt (pr. 1. januar) en status rapport som tilsendes organisationerne.

 

Efter høringsrunden (se neden for), udarbejder udvalget det endelige forslag til sangbog til organisationernes respektive ledende forsamlinger. Forslaget skal godkendes af disse før sangbogen sættes i produktion.

 

Udvalgets arbejde er at betragte som et fælleseje. Det betyder dog ikke, at én organisations manglende godkendelse af det endelige forslag kan forhindre andre organisationer i at udgive sangbogen.

 

 

 

 

TIDSPLAN

Primo 2007:     Udvalget begynder at arbejde

2012-14:          Udgivelse

 

Der skal forud for udgivelse være god tid til en høringsrunde i organisationernes baglande.

 

 

ØKONOMI

Udgifterne til udvalgets drift (incl. eventuelle underudvalg) er et fællesanliggende.

Fx:    rejseudgifter

         fortæring ved udvalgsmøder

         kontorholdsudgifter/kopiering

         honorar til tekst- og melodiforfattere

         løn til ekstern sekretærbistand

 

Hvis udvalget på et tidspunkt finder det nødvendigt at inddrage ekstern lønnet sekretærbistand, kan det ske på udvalgets initiativ inden for størrelsesordenen svarende til en 10-15% stilling for en periode i op til 5 år, eller en højere normering for en tilsvarende kortere periode.

 

Alle fællesudgifter udlignes én gang årligt, og fordeles efter følgende satser:            KFS 10%, ELM 11%, LM 37% og IM 42%

 

 

 

 

 

*********

 

Således vedtaget af repræsentanter fra organisationerne på møde d. 24. oktober 2006 hos KFS, København.

 

Efterfølgende godkendt af:

·        IMs hovedbestyrelse d. 27. januar 2007

·        KFS bestyrelse 2006

·        ELMs landsstyrelse d. 10. juni 2007

·        LMs landsstyrelsen d. 24. oktober 2006

 

til toppen 

 

 

Fælles Sangbogsudvalg © 2007